در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 77 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 77 مطالعات نهم

١. چرا عباس میرزا به فکر نوسازی و اصلاح کشور افتاد؟

عباس میرزا در جریان جنگ با روسیه شاهد پیشرفتهای علمی، صنعتی و نظامی آن کشور و دیگر کشورهای اروپایی شد و متوجه شد که با وجود تعداد زیاد سپاهیان ایران و دلاوری و فداکاری آنها، روسها به دلیل برخورداری از دانش و تجهیزات پیشرفته نظامی پیروز شدند. سرانجام به این نتیجه رسید که باید تغییراتی در کشور ایجاد کند.

2. فکر می کنید اگر یک کشور از دشمن خود درخواست کمک کند، دشمن تمام تجربه ها و دانش موردنیاز برای اصلاح یا پیشرفت آن کشور را در اختیارش قرار می دهد؟ چرا؟

خیر چون دشمن به فکر منافع خود می باشد

3. به نظر شما، چرا اگر کشوری به سلاح علم و دانش مجهّز نباشد، نمی تواند قوی شود و در مقابل دشمنانش، مقتدرانه بایستد؟

چون با علم می توان پیشرفت کرد و به سلاح های پیشرفته مجهز شد و روی پای خود ایستاد