در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 77 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 77 مطالعات پنجم

1. گردش زمین به دور خودش چند ساعت طول می کشد؟

24 ساعت

2. آیا جا‌به‌جا شدن خورشید در طول روز مربوط به حرکت خورشید است یا حرکت زمین؟ با توجّه به آنچه تاکنون آموخته اید، توضیح دهید.

حرکت زمین، وقتی زمین به دور خود می چرخد، یک نیمه آن مقابل خورشید است، که آنجا روز بوده و نیمه دیگر شب است، با حرکت زمین، آن نیمه دیگر مقابل خورشید قرار گرفته و آن‌جا روز بوده و نیمه دیگر شب است.