در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 78 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 78 تفکر و سبک زندگی هفتم

حداقل چهار جمله در خصوص اهمیت برقراری ارتباط با دیگران بنویسید.

1- می توانیم احساسات خود را به دیگران منتقل کنیم.

2- توجه به کنجکاوی و پاسخ به آنها

3- دوست یابی

4- پاسخ دادن به دیگران

5- آموختن مهارت های مهم زندگی