در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 78 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 78 ریاضی دوم

1- علی برای این که اندازه‌گیری دقیق‌تری داشته باشد، نوار کاغذی خود را دو بار دیگر تا کرد تا هر قسمت به 4 قسمت مساوی کوچک‌تر تقسیم شود. نوار کاغذی او به شکل زیر درآمد.

image 193

در زیر شکل‌هایی را که علی اندازه گرفته است، می‌بینید. با کامل کردن جاهای خالی نشان دهید کدام نوار کاغذی برای اندازه‌گیری بهتر است؟

image 195

اندازه‌ی طول پاک‌کن 5 قسمت کوچک است.
اندازه‌ی طول پاک‌کن 1 قسمت بزرگ و 1 قسمت کوچک است.

جواب فعالیت صفحه 78 ریاضی دوم

اندازه‌ی طول کتاب 10 قسمت کوچک است.
اندازه‌ی طول کتاب 2 قسمت بزرگ و 2 قسمت کوچک است.

2- اگر علی بخواهد اندازه‌گیری خود را باز هم دقیق‌تر کند، چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

با تا کردن بیشتر

3- شما هم نوار کاغذی خود را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم کنید و با نوار جدید خود وسایل مختلف را اندازه‌گیری کنید. اندازه‌گیری با این نوار بهتر است یا با نواری که قسمت کوچک ندارد؟

4- چرا اندازه‌ی طول کتاب ریاضی با نواری که شما ساخته‌اید، با اندازه‌ی همان کتاب که با نوار دوست شما اندازه‌گیری می‌شود، متفاوت است؟ چگونه می‌توان این مشکل را حل کرد؟

نوار کاغذی دارای اندازه دقیق‌تر

برچسب شده در: