در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 78 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 78 ریاضی هشتم

1- برای اندازه گیری هر یک از مقدارهای زیر از چه واحدی استفاده می‌کنیم؟

image 174

2- در محور زیر، واحد را نشان داده‌ایم. عددهای 2 و 1 را روی محور مشخص کنید.

image 175

3- همان طور که ملاحظه کردید برای اندازه گیری و نمایش عددها روی محور به واحد نیاز داریم. برای نمایش بردار نیز به واحد نیازمندیم. این واحد باید از جنس بردار باشد. با توجه به اینکه بردار در صفحهٔ مختصات با دو محور نمایش داده می‌شود به واحد روی هر دو محور نیاز داریم.
در شکل روبه رو، بردارهای واحد روی هر دو محور مشخص شده‌اند.

جواب فعالیت صفحه 78 ریاضی هشتم

برچسب شده در: