در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 78 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 78 ریاضی چهارم

1- در هریک از موارد زیر زاویه‌ی موردنظر را مانند نمونه نشان دهید و نام گذاری کنید. در مثال زیر لاک پشتی قبل و بعد از چرخش نشان داده شده است. حرکت گردش این لاک پشت با زاویه مشخّص شده است.

image 124

2- یک برگ کاغذ را از وسط تا کنید. حالا یک بار دیگر آن را طوری تا کنید که لبه‌های تاشده‌ی قبلی روی هم قرار گیرند. کاغذ را به طور کامل باز کنید. روی خط‌های تا را با خط کش خط بکشید.

image 125

چند تا زاویه درست شده است؟ 4 این زاویه‌ها چه نوع زاویه‌‌ای هستند؟ راست

image 126

3- به کمک گونیا مشخّص کنید که کدام یک از زاویه‌های زیر راست است.

جواب فعالیت صفحه 78 ریاضی چهارم
جواب فعالیت صفحه 78 ریاضی چهارم