در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 78 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 78 علوم هفتم

شکل زیر مراحل تولید انرژی الکتریکی را از سوخت‌های فسیلی نشان می‌دهد. به کمک اعضای گروه خود گزارشی بنویسید که در آن چگونگی تبدیل انرژی ذخیره شده در سوخت‌های فسیلی به انرژی الکتریکی بیان شود. در این گزارش همچنین به برخی از مهم‌ترین معایب و مزایای سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی الکتریکی اشاره کنید.

جواب فعالیت صفحه 78 علوم هفتم
جواب فعالیت صفحه 78 علوم هفتم

همانند شکل، آب درون مخزن با دریافت گرما از سوخت فسیلی به صورت بخار پر فشار در می‌آید و این بخار توربین‌ها را می‌چرخاند. توربین به یک مولد وصل است. مولد با تولید انرژی الکتریکی آن را در اختیار خطوط انتقال انرژی قرار می‌دهد. بخار پس از عبور از توربین، در دستگاهی به نام چگالنده به آب تبدیل می‌شود و چرخه ادامه می‌یابد.

پاسخی دیگر: در اثر سوختن  سوخت، آب دیگ به جوش می آید و بخار می شود که انرژی جنبشی آن بسیار زیاد است و می تواند در مسیر خود توربین را بچر خاند و توربین هم ژنراتور  را می چرخاند، ژنراتور برق تولید

می کند و بخاری که توربین را چرخانده پس از میعان و سرد شدن به دیگ بخار بر می گردد تا از اتلاف آب و گرمای آن جلوگیری شود از مزایای آن این است که قابل ذخیره کردن است و به آسانی تبدیل می شود و انرژی آن زیاد است از معایب آن این است که آلودگی زیادی دارد و در حال تمام شدن است.

پاسخی دیگر:همان‌طور که در شکل دیده می‌شود، آب درون مخزن با دریافت گرما از سوخت فسیلی به صورت بخار پر فشار در می‌آید و این بخار توربین‌ها را می‌چرخاند. توربین به یک مولد وصل است. مولد با تولید انرژی الکتریکی آن را در اختیار خطوط انتقال انرژی قرار می‌دهد. بخار پس از عبور از توربین، در دستگاهی به نام چگالنده به آب تبدیل می‌شود و چرخه ادامه می‌یابد.

مزایای سوخت‌های فسیلی: 1- در دسترس هستند و به سادگی تهیه می‌شوند.

2- فراوان و ارزان می‌باشند.

3-انرژی زیادی تولید می‌شود که می‌توان آن را ذخیره کرد.

معایب سوخت‌های فسیلی: 1- منابع آنها محدود است و پس از مصرف، جایگزین نمی‌شوند.

2-سوخت‌های فسیلی با تولید گازهای آلاینده، مانند کربن دی‌اکسید، موجب آلوده شدن هوا می‌شوند.

3- بازده نیروگاه‌های سوخت فسیلی کم است و بیشتر انرژی حاصل به صورت گرما و گازهای زائد به محیط منتقل می‌شود.

4-سوخت‌های فسیلی مصرف و کم می‌شوند و محیط زیست آلوده می‌گردد.

برچسب شده در: