در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 78 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 78 مطالعات ششم

کاربرگه ی شماره ی ١۴ را انجام دهید.

کاربرگه شماره ی 14

خطّ زمان

تمرین

این موارد را به طور تقریبی با علامت × روی خطّ زمان نشان دهید.

* تأسیس سلسله ی صفویه )درسال ٩٠٧ هجری(

* انتخاب اصفهان به پایتختی صفویه )در سال 1006 هجری(

* سقوط سلسل هی صفویه )در سال 1135 هجری(

image 2