در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 78 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 78 مطالعات هفتم

6. متن بالا را بخوانید، سپس روی کاغذ جدولی با دو ستون رسم کنید در یک ستون نام ناحیه و در ستون دیگر عوامل مؤثّر در پراکندگی جمعیت آن ناحیه را بنویسید. مثال :

1. دشت کویر و لوت            کمبود بارش و آب و هوای  …

image 17