در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 78 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 78 مطالعات پنجم

4. شما تاکنون چند بار به دور خورشید چرخیده اید؟ این نکته را چگونه می فهمید؟

تقریباً 4015 بار، ما هر روز یکبار به دور خورشید می گردیم و چون من 11 سال دارم و هر سال 365 روز است پس 4015 بار به دور خورشید می گردم.

5. نتیجه‌ی حرکت چرخشی زمین چیست؟

5. پدید آمدن شب و روز

6. نتیجه‌ی حرکت انتفالی زمین چیست؟

6. پدید آمدن فصل ها