در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 79 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 79 مطالعات ششم

به طور گروهی روی یک برگه ی کاغذ، نمودار علّت و معلول را رسم کنید. سپس علل رونق هنر و معماری در دوره ی صفویه را روی آن به طور خلاصه در محلّ مناسب بنویسید.

علّت ها: حکومت قدرتمند و یکپارچه، رونق تجارت ، برقراری امنیت در راه ها و شهرها، حمایت از هنرمندان

معلول (نتیجه): رونق هنر و معماری در دوره ی صفویّه

کاربرگه های 15 و 16 را کامل کنید.

کاربرگه شماره 15

دقت در آثار تاریخی

1- کاخ چهلستون یکی از کاخ های صفویان در اصفهان است. سقف این تالار بر بیست ستون استوار شده داست و جلوی آن یک استخر بزرگ وجود دارد. در تالار اصلی آن نقّاش  های زیبایی به چشم می خورد.  چرا با اینکه این کاخ بیست ستون دارد به آن چهلستون می گویند؟

تصویر این بیست ستون درون آب استخر می افتد از جمع این بیست ستون اصلی و بیست تصویری که در آب افتاده، چهل ستون دیده می شود.

٢- نقّاشان روی گنبد مساجد و مینیاتورهای داخل کاخ ها، بیشتر چه نقش هایی کشیده اند؟

نقاشی های طبیعی مانند گل، گلبرگ و برگ و … .

کاربرگه شماره16

سفرنامه

این دو صفحه از دو سفرنامه برداشته شده است. آنها را بخوانید و مقایسه کنید. نکات مشترک و متفاوت آنها را بنویسید.

image 3
جواب فعالیت صفحه 79 مطالعات ششم