در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 79 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 79 مطالعات نهم

4. الف) انگیزه و اهداف امیرکبیر از اقدامات اصلاحی چه بود؟

هدف امیرکبیر از اقدامات اصلاحی، اصلاح و نوسازی ایران ، مبارزه با فساد، ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، تحول علمی و فرهنگی و افزایش سطح سواد و دانایی در کشور بود

ب) شما کدام یک از اصلاحگری های امیرکبیر را مؤثرتر می دانید؟ اگر شما جای امیرکبیر بودید، چه کارهایی برای پیشرفت ایران در آن زمان می کردید؟

تأسیس مدرسه دارالفنون چون افراد بیشتری آموزش می دیدند.

پ) به نظر شما، چرا امیرکبیر بر استخدام نکردن معلمان و استادان روسی و انگلیسی در مدرسه دارالفنون، اصرار می کرد؟

چون این کشورها سابقه استعماری درایران داشتند. وبا برخی گروه های سیاسی رابطه نزدیکی داشتند.

5. چند مورد از اقدامات امیرکبیر را در زمینه رواج عدالت و توسعه علمی و فرهنگی بنویسید.احترام به اقلیت های دینی، تاسیس روزنامه. اعزام عده ای به اروپا برای فراگیری دانش و صنعت.

6. به نظر شما با توجه به اصلاحات امیرکبیر، چرا شاهزادگان و درباریان قاجار برای برکناری و قتل امیرکبیر توطئه کردند؟

زیرا این اصلاحات با روحیه استبدادی و ثروت اندوزی آن ها سازگار نبود و منافع آنها را به خطر انداخته بود.