در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 79 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 79 مطالعات هفتم

١. همفکری کنید و روی یک کاغذ بنویسید مردم در چه فعّالیت هایی (در منزل، شهر، روستا، مدرسه و …) از آب استفاده می کنند؟ فهرست خود را در کلاس بخوانید.

منزل : حمام – توات – آشپزی – لباس شستن و ….

شهر: آبیاری فضاهای سبز، شستشوی معابر

٢. به شکل چرخه (گردش) آب در طبیعت توجّه کنید و مقابل اعداد 1 تا 5، هر مرحله را توضیح دهید.

image 130

2. در مرحله اول، مقداری از آب دریاها و دریاچه ها و دیگر آب های موجود زمین تبخیر می شود. در مرحله دوم، این بخار ها در جو به ابر تبدیل می شود. در مرحله سوم، با برخورد ابرها به هم، رعد و برق ایجاد شده و در نتیجه باعث بارش باران می شود. در مرحله چهارم، این باران به صورت رود جاری شده و برف کوه ها نیز پس از آب شدن، به این رودها می پیوندند. در مرحله پنجم، رودخانه ها به دریاها و دریاچه ها می پیوندند.

5) ریختن آبها به داخل دریاچه ها و برکه ها یافرورفتن در زمین (آبهای زیرزمینی)