در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 8 تاریخ یازدهم انسانی

جواب فعالیت صفحه 8 تاریخ یازدهم انسانی

بررسی شواهد و مدارک

 متن های زیر را که از سفرنامه های ناصر خسرو و پیترو دلاواله برگزیده شده است، بخوانید و به پرسش های مربوط به آنها پاسخ دهید.

 متن 1 : نهم محرم به قزوین رسیدم. باغستان بسیار داشت، بی دیوار و خار و هیچ مانعی از دخول در باغات نبود و قزوین را شهری نیکو دیدم. بارویی حصین و کنگره بر آن نهاده و بازارهایی خوب، مگر آنکه آب در وی اندک بود و منحصر به کاریزها در زیرزمین و رئیس آن مردی علوی بود و از همه صُنّاع ها که در آن شهر بود کفشگر بیشتر بود. (سفرنامه ی ناصر خسرو قبادیانی،ص5)

متن 2  :«به محض رسیدن به ایران، هر کس متوجه برتری شایانی که این سرزمین (ایران) از لحاظ خوبی و صفای مردم و تمدن و فرهنگ و هرگونه کیفیات دیگر… دارد، می شود و من به جرأت می توانم بگویم این خطه به هیچ وجه کمتر از سرزمین های مسیحی نیست.» (سفرنامه ی پیترودلاواله،ص16)

در مورد باغ های چهارباغ اصفهان می نویسد:  »این باغ ها متعلق به شاه هستند، ولی مردم با آزادی کامل از آن استفاده می کنند وآنقدر میوه در آن وجود دارد که برای تمام شهر کافی و حتی زیاد است. در طول باغ، راهروهای زیادی وجود دارد که اطراف آن را درخت های سرو کاشته اند… خیابان های متعددی که چهارباغ را قطع می کنند، گرچه در زیبایی به آن نمی رسند، ولی چندان دست کمی نیز از آن ندارند؛ زیرا آب به اندازهای فراوان است که از وسط همه ی آنها نهری می گذرد… روی هم رفته به دلیل اینکه چهارباغ به شاه تعلق دارد، واقعاً دارای عظمتی بی نظیر است و باید با طیب خاطر اعتراف کنیم که خیابان پوپولو در رم و خیابان پوجورئال در ناپل و خیابان خارج از شهر ژن و خیابان مونرال در شهر پالرمو هیچ کدام به پای آن نمی رسند… » (سفرنامه ی پیترودلاواله، ص34).

1- از متن های فوق برای تحقیق در چه موضوع یا موضوع هایی از تاریخ ایران می توان استفاده کرد؟

موقعیت اقتصادی ایران در زمان صفویه، موقعیت کسبه ایران در زمان صفویه، موقعیت اصفهان در زمان صفویه، موقعیت قزوین در قرن پنجم

2- چه تفاوت یا شباهتی میان اطلاعات ارائه شده در متن 1 و 2 وجود دارد؟

متن 1 موقعیت قزوین و کسبه از زبان یک ایرانی در قرن پنجم هجری است اما متن دوم در زمان صفویه و در اصفهان که توسط یک اروپایی نقل شده است.

3- اطلاعات ارائه شده در این دو متن، از نظر موضوع و محتوا، چه تفاوتی با مطالب متن نقل شده در فعالیت 3 دارد؟

دو متن از جنس سفرنامه می باشند اما متن فعالیت 3 تاریخ نگاری بود که اطلاعات تاریخی را بیان می کرد در سفرنامه مشاهدات بیان می شود.