در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 8 ریاضی و امار یازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 8 ریاضی و امار یازدهم انسانی

جدول زیر را کامل کنید.

ردیفگزارهدرستنادرست
1اگر 2 فرد است، آنگاه 8 عددی اول است و برعکس. + 
2اگر دو عدد فرد باشند آنگاه مجموع آنها زوج است و برعکس.  +
3……..7 عددی اول است……. اگر و تنها اگر 119 عددی مرکب است.+ 
4اگر …….دو زاویه متقابل به راس باشند……. آنگاه ….مساوی اند………. و برعکس +
5یک چهار ضلعی مربع است، اگر و تنها اگر آن چهار ضلعی لوزی باشد.  +
6اگر واریانس داده‌ها برابر صفر باشد؛ آنگاه داده‌ها با یکدیگر برابرند و بر عکس  +