در این نوشته با جواب صفحه 8 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 8 ریاضی پنجم

1- محورها را کامل کنید. محلّ تقریبی عددهای داده شده را روی هر محور مشخّص کنید. سپس برای نقطه‌های مشخّص شده، یک عدد مناسب بنویسید.

جواب فعالیت صفحه 8 ریاضی پنجم
جواب صفحه 8 ریاضی پنجم

2- دو عدد زیر را با هم مقایسه کنید. روش کار خود را توضیح دهید.

کوچک‌تر از 1 میلیارد 999,785,000>1,000,753,000 بزرگ‌تر از 1 میلیارد

کاردرکلاس

1- هزینه‌ی ساختن یک مدرسه هشتصد و هفتاد میلیون تومان است. 700 میلیون تومان آن را افراد خیّر اهدا کرده‌اند. به چه مقدار دیگر پول نیاز است؟


یکی از دانش آموزان برای حلّ این مسئله از تفریق زیر استفاده کرده است. راه حلّ او را توضیح دهید.
او مقدار پولی که مورد نیاز است را منهای مقدار پولی که جمع شده است، کرده است. چون واحد هر دو میلیون بوده است، جواب هم میلیون است.

image 138

اگر کنار مدرسه یک درمانگاه کوچک نیز ساخته شود، جمع هزینه‌ها یک میلیارد تومان می‌شود. در این صورت، چه مقدار دیگر پول لازم است تا هم مدرسه و هم درمانگاه ساخته شود؟


یک میلیارد برابر 1000 میلیون است. پس 1000 میلیون منهای 700 میلیون می‌شود و جواب 300 میلیون است.

image 137
image 139

2- یک کارخانه‌ی خودروسازی قیمت یک نوع خودرو را 295.000.000 ریال اعلام کرده است. اگر این کارخانه در هر روز 60 دستگاه از این خودروها بفروشد، فروش روزانه‌ی این نوع خودرو چند ریال می‌شود؟

image 140