در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 8 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 8 ریاضی چهارم

1- الگوها را ادامه دهید. رابطه‌ی بین عددهای هر الگو را مانند نمونه توضیح دهید.


هر عدد 3 واحد بیشتر از عدد قبلی است

جواب فعالیت صفحه 8 ریاضی چهارم

هر عدد 5 واحد بیشتر از عدد قبلی است.

جواب فعالیت صفحه 8 ریاضی چهارم

هر عدد دو برابر عدد قبلی است.

جواب فعالیت صفحه 8 ریاضی چهارم

هر عدد دو برابر عدد قبلی است.

جواب فعالیت صفحه 8 ریاضی چهارم

هر عدد سه برابر عدد قبلی است.

جواب فعالیت صفحه 8 ریاضی چهارم

2- الگوهای عددی را ادامه دهید. رابطه‌ی بین عددها را توضیح دهید.


هر عدد 5 واحد کمتر از عدد قبلی است.

جواب فعالیت صفحه 8 ریاضی چهارم

هر عدد چهار برابر عدد قبلی است.

جواب فعالیت صفحه 8 ریاضی چهارم

هر عدد نصف برابر عدد قبلی است.

جواب فعالیت صفحه 8 ریاضی چهارم
جواب فعالیت صفحه 8 ریاضی چهارم

گام به گام سایر صفحات درس الگو ها