در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 8 علوم هفتم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب فعالیت صفحه 8 علوم هفتم

با استفاده از ترازو و نیروسنج، جرم و وزن هریک از مواد زیر را اندازه گیری کنید. قبل از اندازه گیری جرم تخمینی خودتان را بنویسید.

ردیفنام مادهجرم تخمینی
(کیلوگرم)
جرم اندازه‌گیری شده
(کیلوگرم)
وزن اندازه‌گیری شده
(نیوتون)
1گردو0/010/0120/1
2پرتقال0/10/22
3گوشی همراه0/20/151/5
4کتاب علوم0/30/252/5

تکرار اندازه‌گیری و میانگین گرفتن از اعداد به دست آمده، دقت اندازه‌گیری شما را افزایش می‌دهد.

شکل زیر چند اندازه گیری طول را نشان می دهد.

جواب فعالیت صفحه 8 علوم هفتم
جواب فعالیت صفحه 8 علوم هفتم

چرا طول مداد با سانتی متر، قطر نوک آن با میلی متر، طول حیاط با متر و فاصله تهران تا مشهد با کیلومتر بیان شده است؟

برای اندازه گیری طول باتوجه به اندازه آن ازواحدهای مختلفی استفاده می کنندکه با یکدیگر ارتباط دارند.

برای  اندازه بسیارکوچک از واحد میلی متر (نوک مداد)برای اندازه های بیش از 10 میلی متر از واحد سانتی متر (طول مداد) و برای اندازه های  بیش از 100سانتی متر از واحد متر (طول حیاط مدرسه) و برای اندازه های بیش از 1000 متر از واحد کیلومتر (فاصله تهران تا مشهد) استفاده می کنند.

به عبارتی دیگر طول مداد بیشتر از قطر آن است و طول فاصله دو شهر بسیار بیشتر از یک حیاط است می‌باشد پس ما نمی‌توانیم برای نوک مداد که قطر بسیار کوچکی دارد از سانتی‌متر یا واحد دیگری به‌جز میلی‌متر استفاده کنیم باید واحد با اندازه جسم تناسب داشته باشد همان‌طور که برای جرم این تناسب را رعایت می‌کردیم. پس اندازه نوک مداد در حد میلی‌متر، طول مداد در حد سانتی‌متر، طول حیاط در حد متر، فاصله تهران تا مشهد در حد کیلومتر است. برای اینکه اندازه‌ها دقیق بیان شوند، باید برای هر یک از واحد مناسب استفاده کرد.

برچسب شده در: