در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 8 مطالعات نهم همراه شما نهمی ها هستیم.

شهر مکه در کشور عربستان و در جنوب غربی ایران واقع است، بنابراین، در ایران ما به سمت جنوب غربی نماز می خوانیم و هرگاه می خواهیم جهت قبله را پیدا کنیم، ابتدا جهت جنوب را جست و جو می کنیم و سپس به سمت غرب متمایل می شویم. میزان تمایل ما به سمت غرب، در نواحی مختلف ایران متفاوت است. به نقشه توجه کنید و از سه شهر مشهد، بندر عباس و تبریز خطی به سمت خانه کعبه رسم کنید.

جواب فعالیت صفحه 8 مطالعات نهم
جواب فعالیت صفحه 8 مطالعات نهم

۷. مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار بگیرند، بیشتر به سمت غرب متمایل می شوند با مردم تبریز؟

بندر عباس

۸. در آدیس آبابا )ات یوپی( و قاهره، قبله در کدام سمت است؟

آدیس آبابا به سمت شمال وقاهره به سمت جنوب.

9. با استفاده از یک نقشه جهان نما بگویید که در مالزی قبله رو به کدام سمت است؟

شمال غربی