در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 8 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 8 مطالعات پنجم

2. فکر کنید و جدول را کامل کنید.

چیزهایی که دیدن آن‌ها مرا شاد می کند.

مثال: دیدن برنامه‌ی کودک

دیدن برنامه‌های طنز

دیدن فوتبال

دیدن کودکان ناز

چیزهایی که شنیدن آن‌ها مرا شاد می کند.

مثال: شنیدن صدای پدر و مادر

شنیدن صدای کودکان

شنیدن برنامه‌های طنز رادیویی

کارهایی که انجام دادن آن‌ها مرا شاد می کند.

مثال: فوتبال بازی کردن

بازی با کودکان

انجام بازی‌های کامپیوتری

موضوعاتی که وقتی به آن‌ها فکر می کنم، شاد می شوم.

مثال: فکر کردن به صحنه‌های خنده‌داری که برایم اتّفاق افتاده است.

فکر کردن به دوستام

فکر کردن به آینده موفق