در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 80 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 80 روان شناسی یازدهم

الف) یافتن یک خودرو در یک پارکینگ خلوت راحت تر است یا شلوغ؟

در یک پارکینگ خلوت (اثر اندازه رخ داده است)

ب) یافتن خودرو با رنگ کمیاب چطور؟

راحت تر است (اثر خصیصه رخ داده است)

پ) در این دو مثال کدام یک از دو عامل مؤثر (تعداد عوامل انحرافی و ویژگی منحصر به فرد آن هدف) رخ داده است؟

در مورد مثال اول عامل «اثر اندازه نمایش» و در مثال دوم عامل «اثر خصیصه» رخ داده است.

ت) شما هم سعی کنید مثال هایی از این دست بیابید.

مثال های دیگر : پیدا کردن یک گل سر یا رنگ خاص میان گل سرهای دیگر، رنگی کردن یک کلمه در یک متن نوشته، خطا در دیده شدن چراغ با نور بنفش جلوتر از چراغ با نور قرمز (اثر خصیصه) و پیدا کردن یک کودک در مهد کودک خلوت، دیده شدن برج میلاد از فاصله دور (اثر اندازه نمایش)