در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 80 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 80 مطالعات هفتم

٣. میانگین بارش سالانۀ کشور ما حدود 230  میلی متر است. روی نمودار مقابل این میانگین را با برخی از کشورهای همسایه مقایسه کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟

ایران کشوری است تقریبا خشک و با میانگین بارش کم در سال