در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 81 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 81 ریاضی سوم

1- شکل‌های زیر از خط‌های مختلفی درست شده‌اند. مانند نمونه، این خط‌ها را جدا کنید.

جواب فعالیت صفحه 81 ریاضی سوم

2- این شکل‌ها نیز از قطعه‌های مختلفی درست شده‌اند. مانند نمونه، این قطعه‌ها را جدا کنید.

image 4

3- مربّع زیر از کدام شکل‌های هندسی درست شده است؟ آن‌ها را نام ببرید.

 مثلث- لوزی- متوازی الاضلاع

image 3

برچسب شده در: