در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 81 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

1- در شکل‌های زیر، خطّ قرمز، خطّ تقارن است. جاهای خالی را پر کنید.

جواب فعالیت صفحه 81 ریاضی ششم

برچسب شده در: