در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 81 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 81 ریاضی نهم

1- به ازای مقادیر داده شده برای x، جدول زیر را کامل کنید:

image 47

مقدارهای دو ستون آخر جدول را با هم مقایسه کنید؛ نتیجه چیست؟ مقدار دو ستون با هم برابر است.

حاصل عبارت‌های جدول را برای چند مقدار دیگر x ادامه دهید. برای دو مقدار 3- و 1- در جدول محاسبه شده‌اند.

با توجه به مقادیر به دست آمده در دو ستون آخر جدول، چه حدسی می‌زنید؟
می‌توان حدس زد که دو عبارت x2+6x+9 و (x+3)2 با هم برابر هستند.
حاصل عبارت جبری (x+3)2را به دست آورید و آن را با عبارت جبری x2+6x+9 مقایسه کنید.

image 48

2- حاصل عبارت‌های زیر را مانند نمونه به دست آورید.

image 49
image 50

4- مانند سؤال 2 فعالیت، طرف دوم تساوی‌های زیر را بنویسید.

image 51

ارتباط بین جملات به دست آمده در طرف راست تساوی‌های بالا و جملات عبارت داده شده در سمت چپ آنها را بیان کنید.

برچسب شده در: