در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 81 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 81 علوم نهم

در شکل زیر اگر در لایه B فسیل راهنمایی به سن 250 میلیون سال و در لایه D فسیل هایی با سن 200 میلیون سال وجود داشته باشد:

جواب فعالیت صفحه 81 علوم نهم
جواب فعالیت صفحه 81 علوم نهم

الف) سن تقریبی لایه های C و E چقدر است؟

سن لایۀ C کمتر از 250 میلیون سال و بیشتر از 200 میلیون سال است – سن لایۀ E کمتر از 200 میلیون سال می باشد.

ب) سن رگه آذرین F را با سایر لایه ها مقایسه کنید.

چون لایۀ F همۀ لایه ها را قطع کرده بنابراین جوانتر از لایه های دیگر است. به این نوع از لایه ها که لایه های دیگر را بطور عمودی قطع می کنند دایک می گویند.

برچسب شده در: