در این نوشته جواب فعالیت صفحه 81 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 81 علوم هفتم

نمودار زیر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در جهان، در سال‌های 1383 تا 1399، در زمینۀ پژوهش، توسعه و به کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر را نشان می‌دهد.

جواب فعالیت صفحه 81 علوم هفتم
جواب فعالیت صفحه 81 علوم هفتم

با توجه به نمودار به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) سرمایه‌گذاری انجام شده در سال 1399 چند برابر سرمایه‌گذاری انجام شده در سال 1383 است؟ بیشترین رشد سرمایه‌گذاری مربوط به چه سالی بوده است؟

سال 99 (268 میلیار دلار)   سال 83 (33 میلیارد دلار) بیش از 8 برابر

ب) چرا در سال‌های اخیر سرمایه گذاری‌های زیادی برای پژوهش، توسعه و بهره‌برداری از انرژی‌های تجدید پذیر شده است؟

جنبه‌ های زیست محیطی، قیمت سوخت‌های فسیلی، ارزان شدن فناوری‌های جدید، بهره‌برداری از انرژ‌ی‌های تجدید پذیر و در دسترس بودن برخی از آنها موجب رونق سرمایه گذاری در صنایع انرژی تجدید پذیر و بهره برداری از این انرژی شده است.

 پاسخی دیگر:برای این که استفاده از انرژی های تجدید پذیر پاک و رایگان است و باعث کاهش مصرف سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی هوا آب و خاک می شود. بیماری های حاصل از آلودگی سوختهای فسیلی کاهش می یابد مثل بیماری های تنفسی و قلبی و عروقی.

برچسب شده در: