در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 81 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 81 مطالعات هفتم

۴. کاربرگۀ شمارۀ (11) نقشۀ پراکندگی رودهای ایران را در کلاس کامل کنید.

کاربرگۀ شمارۀ (11)

پراکندگی رودهای ایران

روی نقشه

نام رودهایی را که با شماره مشخص شده بنویسید.

نام دریاچه ها را بنویسید.

نام باتلاقی که زاینده رود به آن می ریزد چیست؟

دریاچه ها و دریاها و مسیر رودها را با مداد آبی رنگ کنید.

جواب فعالیت صفحه 81 مطالعات هفتم
جواب فعالیت صفحه 81 مطالعات هفتم

کدامیک از رودها و دریاچه هایی که نام بردید،خشک یا بسیارکم آب شده اند؟ پرس و جو کنید و بنویسید.

دریاچه ارومیه کم اب شده است

۵. اگر به شما بگویند چرا با آنکه کشور ایران از شمال و جنوب به دریاهای بزرگی راه دارد با مشکل کمبود آب مواجه است، شما چه پاسخی می دهید؟

چون اکثر مناطق ایران دارای آب و هوای خشک هستند و میانگین بارش سالیانه آن ها پایین است. به دلیل حضور رشته کوه البرز، ابرهای باران زا نمی توانند به قسمت های میانی کشور نفوذ کنند. همچنین الگوی مصرف در کشور ما بسیار بد است و فرهنگ در این زمینه بسیار پایین است. میانگین آب مصرفی یک فرد از میانگین جهانی بالاتر است، حتی به نسبت کشورهای با میانگین بارش بالا