در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 82 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 82 تفکر و سبک زندگی هفتم

1- آداب معاشرت بعنی چه؟

آداب و روش های برخورد با دیگران یعنی آدابه برخورد با دوستان، همسایگان و غریبه ها، مراجعان را آداب معاشرت می گویند.

۲- در ارتباط برقرار کردن با کوچکترها چه آدایی را باید رعایت کنیم؟

توجه به آنها و گفته های آنان، مسخره نکردن، ساده و آرام ارتباط برقرار کردن، به آنها حق صحبت دادن.

۳- در ارتباط برقرار کردن با دوستان و همسالان چه آدابی را باید رعایت کنیم؟

احترام به نظر و عقیده آنها، نگاه برابر به همه افراد با هر موقعیت و جایگاه خانوادگی، احترام در صحبت و مذاکره، عدم مسخره کردن

4- در ارتباط برقرار کردن با اعضای خانواده چه آدابی را باید رعایت کنیم؟

احترام به یکدیگر تلاش برای پیشرفت یکدیگر و کمک به هم رعایت قوانین خانوادگی خوشرویی و شادمانی.

5- در ارتباط برقرار کردن با سایر بزرگسالان (به جز اعضای خانواده و اقوام) چه آدابی را باید رعایت کنیم؟

رعایت ادب در سلام و احوالپرسی، رعایت لحن سخن، شنیدن صحبت های آنها، توجه به وضعیت ظاهری خود