در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 82 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 82 ریاضی چهارم

1- رضا برای راحت‌تر شدن مقایسه‌ی زاویه‌ها نیم دایره‌ی خود را تقسیم بندی کرد. او با 3 بار تا کردن، نیم دایره‌ی خود را به 8 قسمت مساوی تقسیم کرد. شما هم همین کار را انجام دهید.

image 149

2- در حالت‌های زیر اندازه‌ی زاویه‌های مشخّص شده را با نیم دایره‌ی رضا بیان کنید.

جواب فعالیت صفحه 82 ریاضی چهارم
جواب فعالیت صفحه 82 ریاضی چهارم

3- رضا برای اندازه گیری زاویه‌ای، روی نیم دایره‌اش علامت گذاشته است. او چگونه می‌تواند دقّت کار خود را بیشتر کند؟ با زیاد کردن تعداد قسمت‌ها

image 151

4- محمود نیم دایره‌ی خود را 4 بار تا کرده است. نیم دایره‌ی او به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟

16 قسمت


چرا نیم دایره‌ی محمود دقیق‌تر از نیم دایره‌ی رضاست؟

چون تعداد قسمت‌ها بیشتر و در نتیجه اندازه قسمت‌ها کوچک‌تر است پس قسمت‌هایی که کامل نبودند را بهتر می‌توانیم اندازه بگیریم.

5- به نظر شما، یک نیم دایره را به چند قسمت مساوی تقسیم کنیم تا بتوانیم زاویه‌ها را دقیق‌تر مقایسه و اندازه گیری کنیم؟

نقّاله وسیله‌ای است که زاویه‌ها را اندازه گیری می‌کند. نیم دایره‌ی نقّاله به 18 قسمت مساوی تقسیم شده است. به هر کدام از این قسمت‌های کوچک (یعنی 1/180 نیم دایره) یک درجه می‌گویند. ده درجه را به صورت °10 می‌نویسیم.

image 152

با توجّه به شکل زیر، یک زاویه‌ی راست چند درجه است؟ 90 درجه

image 153
جواب فعالیت صفحه 82 ریاضی چهارم