در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 82 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 82 علوم هشتم

وقتی یک شانه پلاستیکی را با پارچه پشمی مالش می دهیم، معمولا شانه دارای بار الکتریکی منفی می شود. اگر شانه را به براده های بدون بار ورق آلومینیومی نازک نزدیک کنیم، شانه براده های ورق آلومینیومی را به طرف خود جذب می کند. توضیح دهید چرا چنین اتفاقی رخ می دهد؟

شانه منفی در نزدیکی ورقه آلومینیومی، اتم های آلومینیوم را قطبی کرده یعنی یک سمت آن مثبت شده وجذب شانه می شود.

برچسب شده در: