در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 82 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 82 مطالعات هشتم

 1- چرا در بین سه سلسلهٔ ترک تبار، سلجوقیان اهمیت بیشتری در تاریخ ایران داشتند؟

زیرا سلجوقیان

الف) موفق شدند بر سرزمینهای وسیعی که شامل بخش عمده فلات ایران و مناطق همجوار آن از مرزهای چینتا دریای مدیترانه می شد، مسلط شوند.

ب) حکومتی نیرومند را به وجود آورند.

ج) در دوران سلجوقیان تشکیلات و نظام دیوانیمنظم و گسترده ای در ایران شکل گرفت.

د) قدرت و ثبات سیاسی، کشاورزی و بازرگانی رونق خوبی گرفت؛

ه) شهرنشینی گسترش یافت و شهرهای بزرگ و آبادی پا به عرصه نهادند؛

و) معماری، صنایع دستی و بسیاری از رشته های هنر شکوفا شدند.


جواب نوع 2:برای اداره‌ٔ قلمرو وسیع خود از وزیران ایرانی بهره می‌بردند و بخاطر مدیریت آنها اوضاع اقتصادی و فرهنگی بهتری داشتند و ضمناً این دوره به عصر وزیران بزرگ نیز معروف شده است، زبان فارسی در این دوره رواج کامل یافت و بیشتر پادشاهان سلجوقی در گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی و سخن پارسی و تشویق و ترغیب شعرا و نویسندگان فارسی‌ زبان و گسترش فرهنگ و دانش‌ کوشش فراوان کردند.

2- به طور گروهی و با همفکری یکدیگر کاربرگهٔ شمارهٔ (8) غزنویان و سلجوقیان را در کلاس کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 82 مطالعات هشتم
جواب فعالیت صفحه 82 مطالعات هشتم

3- چرا گردشگرانی که به ترکیه می‌روند، در این کشور آثار و بناهایی از دورهٔ سلجوقیان مشاهده می‌کنند؟

سلجوقیان با شکست امپراتوری روم شرقی در جنگ ملازگرد، بر بخش وسیعی از آسیای صغیر (ترکیه امروزی و سوریه) مسلط شدند؛

به دلیل تسلط سیاسیطولانی سلجوقیان بر منطقه آسیای صغیر، آثار و بناهای زیادی از آن دوره بر جا مانده است.


جواب نوع 2:زیرا ترکیه که جزو امپراتوری روم شرقی بود و در جنگ ملازگرد به تصرف سلجوقیان ایران درآمد و بناهایی همچون بناهای ایرانی ساخته شد.