در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 82 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 82 مطالعات هشتم

1- چرا در بین سه سلسلۀ ترک تبار، سلجوقیان اهمیّت بیشتری در تاریخ ایران داشتند؟

زیرا سلجوقیان

الف) موفق شدند بر سرزمینهای وسیعی که شامل بخش عمده فلات ایران و مناطق همجوار آن از مرزهای چینتا دریای مدیترانه می شد، مسلط شوند.

ب) حکومتی نیرومند را به وجود آوردند.

ج) در دوران سلجوقیان تشکیلات و نظام دیوانیمنظم و گسترده ای در ایران شکل گرفت.

د) قدرت و ثبات سیاسی، کشاورزی و بازرگانی رونق خوبی گرفت؛

ه) شهرنشینی گسترش یافت و شهرهای بزرگ و آبادی پا به عرصه نهادند؛

و) معماری، صنایع دستی و بسیاری از رشته های هنر شکوفا شدند.

2- به طور گروهی و با همفکری یکدیگر کاربرگۀ شمارۀ (8) غزنویان و سلجوقیان را در کلاس کامل کنید.

                                      کاربرگۀ شمارۀ 8       غزنویان و سلجوقیان

1- به طور گروهی با مطالعه درس و توجه به نقشه ها و نمودار خط زمان، جدول زیر را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 82 مطالعات هشتم
جواب فعالیت صفحه 82 مطالعات هشتم

2- همفکری کنید و با مقایسه قلمرو و رویدادهای مهم دوران غزنویان و سلجوقیان، بگویید کدام یک از این سلسله ها در تاریخ ایران، اهمّیت بیشتری داشته اند. چرا؟

سلجوقیان – زیرا چه از نظر قدرت و وسعت و ثبات سیاسی وجه از نظر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رشد و توسعه علم و دانش سرآمد حکومت های ایران بعد از اسلام بوده اند.

3- چرا گردشگرانی که به ترکیه میروند، در این کشور آثار و بناهایی از دورۀ سلجوقیان مشاهده می کنند؟

سلجوقیان با شکست امپراتوری روم شرقی در جنگ ملازگرد، بر بخش وسیعی از آسیای صغیر (ترکیه امروزی و سوریه) مسلط شدند؛

به دلیل تسلط سیاسیطولانی سلجوقیان بر منطقه آسیای صغیر، آثار و بناهای زیادی از آن دوره بر جا مانده است.