در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 83 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 83 تفکر و سبک زندگی هفتم

1- والدین و فرزندان چه چیزهایی را در ارتباط های خود با یکدیگر مبادله می کنند؟

احساسات، عواطف، تفکرات، اخبار روزمره، مسائل مالی و …

2- فرزندان چگونه می توانند روابط مناسبی با والدین خود برقرار کنند و رضایت آنها را جلب کنند؟

احترام به والدین، خوب درس خواندن، اطاعت از آنها، تشکر وقدردانی کردن از زحمات آنها ….

3- فرزندان یک خانواده چگونه می توانند روابط سالمی با یکدیگر برقرار کنند؟

بازی کردن، در درس های همدیگر کمک کردن، کمک در انجام کارهای منزل و …

4- خویشاوندان چه چیزی را در ارتباط با یکدیگر مبادله می کنند؟

مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، مسائل فامیلی مثل ازدواج یکی از اعضای فامیل.

نکات مهم و جالب گفت و گوها

1) صداقت، صراحت، عشق و محبت، احترام متقابل، مهارت های ارتباطی

2) با محبت کردن، کمک کردن، احترام گذاشتن، رفتار مناسب داشتن، رسیدگی و مراقبت و …

3) احترام متقابل، رعایت حقوق یکدیگر، کمک و همکاری

۴) تجربیات و خاطرات، صمیمیت، صداقت، دلسوزی و حمایت و …