در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 83 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 83 مطالعات هشتم

۵- به طور گروهی متن را بخوانید و علل اقتصادی و سیاسی جنگ های صلیبی را فهرست و در کلاس به طور مختصر بیان کنید.

علل اقتصادی: گسترش فقر، گرسنگی،بیماری های خطرناک و قحطی در اروپا، و افزایش رفاه و رونق اقتصادی و تجاری در قلمرو اسلامی

علل سیاسی: حاکمیت مطلق کلیسا بر جوامع اروپایی ودیدگاه منفی آنان نسبت به اسلام – پیشرفت نظامی سلجوقیان در اروپا ونگرانی اروپاییان از این مسئله – ضعف وفروپاشی امپراتور روم شرقی – توسعه طلبی و زیاده خواهی تجاری شهرهای ایتالیا