در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 83 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 83 مطالعات هشتم

 4- به دانشنامهٔ شبکه رشد (شبکهٔ اینترنتی ملی مدارس) مراجعه کرده و روی یکی از این سه عنوان جانمایی شده در وبگاه (سایت)، تلیک (کلیک) کنید، مطالبی را جمع‌آوری کنید و در کلاس بخوانید: «سیرتاریخی جنگ‌های صلیبی»؛ «جنگ‌های صلیبی»؛ «دستاورد جنگ‌های صلیبی».


جنگ‌های صلیبی به سلسله‌ای از جنگ‌های مذهبی گفته می‌شود که به دعوت پاپ توسط شاهان و نجبای اروپایی داوطلب برای بازپس‌گیری سرزمین‌های مقدس از دست مسلمانان بر افروخته ‌شد، شرکت‌ کنندگان ‌مسیحی‌ در این‌ جنگ‌ به ‌دستور پاپ‌ بر روی ‌شانه ‌راست ‌لباس‌ یا زره‌ خود نشان ‌صلیب‌ می‌دوختند. شامل 8 جنگ است از سال 1096 تا 1291 م می‌باشد، این جنگ در مجموع حدود 200 سال طول کشید.


دستاورد جنگ‌های صلیبی: اروپاییان طی جنگ‌های صلیبی با تمدن پر رونق اسلامی آشنا شدند و علاوه بر غنائم مادی، گنجینه معنوی گرانب‌هایی از فرهنگ اسلامی با خود به ارمغان بردند.


شکوفایی تجارت خارجی – نوگرایی در اندیشه غربی به دلیل آشنایی با متفکران و فیلسوفان مسلمان؛ تحول علوم فرهنگی، پزشکی – رونق اقتصادی اروپاییان و برای رنسانس زمینه مساعدی فراهم شد.

5- به‌طور گروهی متن را بخوانید و علل اقتصادی و سیاسی جنگ‌های صلیبی را فهرست و در کلاس به طور مختصر بیان کنید


‌توهین و بد رفتاری ترکان‌ سلجوقی با ساکنان ‌مسیحی‌ بیت‌المقدّس زمینه ‌ساز شروع‌ جنگ‌ شد، مهم‌ترین ‌عامل ‌سیاسی ‌را باید ضعف ‌و انحطاط یا مورد تهدید قرار گرفتن ‌امپراتوری ‌روم‌ شرقی‌ (بیزانس‌) دانست‌. مردم ‌غرب ‌اروپا در اواخر سده ‌پنجم‌/ یازدهم ‌دچار خشکسالی‌، قحطی‌، بیماری‌های ‌واگیر و … بودند.

در چنین‌ اوضاعی‌ مردم ‌فرانسه‌ دعوت‌ پاپ ‌و  کلیسا را به ‌شرکت‌ در جنگی ‌مقدّس‌ به ‌امید وعده‌های ‌آنان ‌به‌ زندگی ‌بهتر، رهایی ‌از فقر و بردگی‌، و کسب ثروت و نیز زیارت سرزمین موعود در فلسطین‌، آمرزش ‌گناهان و ‌گاه ‌نیز برای ‌کسب‌ شهرت‌ یا ماجراجویی ‌اجابت ‌کردند.

جواب نوع 2:علل اقتصادی: گسترش فقر، گرسنگی،بیماری های خطرناک و قحطی در اروپا، و افزایش رفاه و رونق اقتصادی و تجاری در قلمرو اسلامی

علل سیاسی: حاکمیت مطلق کلیسا بر جوامع اروپایی ودیدگاه منفی آنان نسبت به اسلام – پیشرفت نظامی سلجوقیان در اروپا ونگرانی اروپاییان از این مسئله – ضعف وفروپاشی امپراتور روم شرقی – توسعه طلبی و زیاده خواهی تجاری شهرهای ایتالیا