در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 83 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 83 مطالعات هفتم

7. با یکی از سالمندان خانواده یا فامیل طبق کاربرگۀ شمارۀ (12) مصاحبه کنید و نتیجه را در کلاس بخوانید.

کاربرگۀ شمارۀ (12)

مصاحبه دربارۀ مصرف آب

مصاحبه من با خانم / آقای ……… درباره مصرف آب در زمان گذشته.

سؤال :  آیا وقتی هم سن من بودید به راحتی به آب دسترسی داشتید؟ چطور؟

پاسخ : خیر – ما در منطقه ای زندگی می کردیم که لوله کشی آب وجود نداشت و ما مجبوریم برای

تأمین آب مورد نیاز خانواده، در صف های طولانی ساعت ها منتظر بمانیم.

سؤال :  وقتی جوان بودید، مصرف آب در خانه شما چه فرقی با امروز داشت؟

پاسخ : افراد خانواده بیشتر قدر آب را می دانستند و در مصرف آب بسیار دقت کرده و اسراف نمی کردند.

سؤال :  آیا شما در خانه تان حمام و دوش داشتید؟

پاسخ : خیر – از حمام های عمومی استفاده می کردیم.

سؤال :  آیا شما در خانه تان آب گرم داشتید؟ آب را چطور گرم می کردید؟

پاسخ : خیر – آب را با پیک نیک های گاز گرم می کردیم.

سؤال :  لباس هایتان را چطور می شستید؟

پاسخ : با دست و در تشت

سؤال :  آیا در زمان شما، مردم از صرفه جویی در آب یا قطع آب یا کمبود آب حرف می زدند؟ چرا؟

پاسخ : بله چون آب به زحمت به دست ما می رسید.