در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 84 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 84 تفکر و سبک زندگی هفتم

1- چند نمونه از رفتارهای سالم با هم کلاسی ها را ذکر کنید .

تشکیل گروه درسی تشکیل، تیم ورزشی و …

2- چند نمونه از رفتارهای ناسالم با همسایگان را ذکر کنید .

رعایت نکردن حقوق آنها، بی خبری از حال آنها و توجه نکردن به مشکلات دوستان