در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 84 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 84 ریاضی هشتم

1- روی هر ضلع مثلث‌های قائم‌الزاویهٔ زیر یک مربع رسم کرده‌ایم. با شمارش مربع‌های شطرنجی، مساحت هر کدام از مربع‌های ساخته شده را به دست آورید و جدول را کامل کنید.

image 192
 مساحت مربع ساخته شده روی ضلع a (وتر): a2مساحت مربع ساخته شده روی ضلع b (وتر): b2مساحت مربع ساخته شده روی ضلع c (وتر): c2
الف25916
ب26125
ج844
د29425

چه ارتباطی بین عددهای هر سطر می‌بینید؟

2- به هر یک از شکل‌های زیر با دقت نگاه کنید. در هر شکل، روشی برای نمایش دادن رابطهٔ میان مساحت مربع‌های تشکیل شده روی ضلع‌های مثلث قائم‌الزاویه آمده است.

شما هم روی کاغذ، یک مثلث قائم‌الزاویه رسم کنید و روی هر ضلع آن مربعی تشکیل دهید؛ سپس با استفاده از یکی از این روش‌ها مربع‌های ساخته شده روی دو ضلع کوچک آن را طوری به قطعه‌های کاغذی تقسیم کنید که بتوان با این قطعه‌ها مربع روی وتر را کاملاً پوشاند.

جواب فعالیت صفحه 84 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 84 ریاضی هشتم

برچسب شده در: