در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 84 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 84 ریاضی هفتم

1- امید می‌داند که نوهٔ چهار نفر است. این چهار نفر پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های امیدند. او می‌خواهد بداند که نتیجهٔ چند نفر است؟
(به فرزند نوه، نتیجه می‌گویند). امید برای پاسخ سؤال خود شکل مقابل را کشید.

image 546

الف) شکل را کامل کنید و با استفاده از آن بگویید که امید نتیجهٔ چند نفر است؟

ب) به نظر شما تعداد افرادی که امید نبیرهٔ آنها است، چند نفرند؟ (به فرزند نتیجه، نبیره می‌گویند.)

ج) جدول مقابل را کامل کنید. برای محاسبهٔ تعداد، از ماشین حساب نیز می‌توانید کمک بگیرید.

تعدادروش محاسبهبستگان امید
22پدر و مادر
42×2پدربزرگ و مادربزرگ
82×2×2نسل سوم قبل از امید
162×2×2×2نسل چهارم قبل از امید
1282×2×2×2×2×2×2نسل هفتم قبل از امید

2- یک کاغذ را چند بار تا می‌زنیم و هر بار تعداد قسمت‌هایی را که کاغذ تقسیم شده است، می‌شماریم. چه الگویی در تعداد قسمت‌ها می‌بینید؟

جواب فعالیت صفحه 84 ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه 84 ریاضی هفتم

اگر تا زدن را به همین ترتیب ادامه دهیم، در تای هشتم چند قسمت خواهیم داشت؟

256=2×2×2×2×2×2×2×2

در تای دهم چند قسمت خواهیم داشت؟

1024=2×2×2×2×2×2×2×2×2×2

در تای nام چند چند قسمت خواهیم داشت؟


چه راهی برای خلاصه کردن عبارت‌های بالا پیشنهاد می‌کنید؟

image 547

برچسب شده در: