در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 85 ریاضی دوم همراه شما هستم.

جواب فعالیت صفحه 85 ریاضی دوم

فاطمه با خط‌کش خطّ زیر را اندازه گرفت و نوشت:
اندازه‌ی خط از 7 سانتی‌متر بیشتر و از 8 سانتی‌متر کمتر است.

جواب فعالیت صفحه 85 ریاضی دوم

سپس به یاد نوار کاغذی خود افتاد که هر قسمت را به 10 قسمت کوچک‌تر تقسیم کرده بود. وقتی به خط‌کش نگاه کرد، دید هر سانتی متر به 10 قسمت مساوی تقسیم شده است. حالا او اندازه‌ی خط را به‌صورت زیر بیان کرد.

image 156

اندازه‌ی خط 7 سانتی متر و 1 قسمت کوچک است. 

شما با خط‌کش اندازه‌ی خط‌ها را بگیرید و جمله‌ی زیر آن را کامل کنید.

image 155

اندازه‌ی خط 8سانتی متر و 8 قسمت کوچک است.

image 154

اندازه‌ی خط10سانتی متر و 1 قسمت کوچک است.

برچسب شده در: