در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 85 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 85 ریاضی سوم

1- دور شکل‌های زیر را با مداد رنگی، رنگ کنید.

image 35

2- رنگ کردن دور هر شکل را از نقطه‌ی مشخّص شده شروع کنید و مانند نمونه بنویسید که آن شکل از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است. این کار را ادامه دهید تا دوباره به نقطه‌ی شروع برسید.

image 37
image 33

 پاره خطّ س م + پاره خطّ ج س + پاره خطّ ب ج + پاره خطّ د ب + پاره خطّ م د :دور شکل 1
پاره خطّ و آ + پاره خطّ ه و + پاره خطّ د ه + پاره خطّ ج د + پاره خطّ ب ج :دور شکل 2

3- اندازه‌ی دور هر شکل را محیط آن شکل می‌گویند. با خط‌کش ضلع‌ها (پاره خط‌ها) را اندازه بگیرید و محیط هر شکل را با نوشتن یک جمع پیدا کنید.

image 34

محیط: 3+5+3+5=16 سانتی‌متر

image 36

محیط: 3+5+4=12 سانتی‌متر

4- با توجّه به اندازه‌های نوشته شده، طول پاره خطّ قرمز را پیدا کنید.

جواب فعالیت صفحه 85 ریاضی سوم
جواب فعالیت صفحه 85 ریاضی سوم

برچسب شده در: