در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 85 علوم چهارم همراه شما هستیم.

درباره ی جمله ی زیر در گروه گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید. کسانی که حباب های بزرگتری ساخته اند، جثه شان بزرگتر است.

هرچه جثه انسان‌ها بزرگ‌تر باشد در نتیجه شش‌های بزرگ‌تری نیز دارند و می‌توانند هوای بیشتری را در شش‌های خود جای بدهند.

برچسب شده در: