در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 85 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 85 مطالعات هفتم

8. همفکری کنید و کاربرگۀ شمارۀ (13) «پیشنهاد دربارۀ مصرف صحیح آب» را در کلاس انجام دهید.

image 133

کاربرگۀ شمارۀ (13)

پیشنهاد دربارۀ مصرف آب

به طور گروهی درباره هریک از این موارد پیشنهاد یا پیشنهاداتی بدهید که آب کمتر مصرف شود.

9. اگر 10 دقیقه زمان دوش گرفتن در حمام طول بکشد چند لیتر آب (معادل چند لیوان) مصرف می شود؟ حساب کنید.

در هنگام دوش گرفتن هر دقیقه 20 لیتر آب مصرف می شود.

                                            لیتر        200 = 10 × 20

هر لیوان 30 میلی لیتر ( 0/03 لیتر) آب را در خود جای می دهد.

                                                    66667 = 0/03 ÷ 200

تقریبا برابر است با شصت و شش هزار و ششصد و هفت لیوان

11. به این تصویر دقت کنید و با همفکری یکدیگر بگویید خاک چه اهمیتی در زندگی موجودات زنده دارد؟

تمام محصولات غذایی انسان و حیوانات از خاک حاصل می شود. حتی پوشاک انسان ها نیز به طریقی به خاک مربوط است (استفاده از پوست حیوانات). پس در واقع خاک یکی از مهمترین عوامل درزندگی بشر است.