در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 86 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 86 تفکر و سبک زندگی هفتم

در جدول زیر با توجه به آداب همسایه داریه امام سجاد (علیه السلام) فرموده است، رفتار خود را با همسایگان ارزیابی کنید. مثال:

image 128

در یک برگۀ کاغذ معیارهایی را که امام سجاد(علیه السلام) دربارۀ معلم بیان کرده است، بنویسید و سپس روابط خود را با معلمان خود ارزیابی کنید.

image 129