در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 86 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 86 ریاضی چهارم

1- دانش‌آموزان مدرسه می‌خواستند با معلّم خود به گردش بروند. آنها ساعت 8:40 مدرسه را ترک کردند و 30 دقیقه پیاده روی کردند تا به پارک برسند. دانش آموزان چه ساعتی به پارک رسیدند؟
با توجّه به شکل رسم شده و کامل کردن آن، زمان رسیدن به پارک را بنویسید و روی ساعت نشان دهید.

image 167

2- حالا 50 دقیقه بعد از ساعت 7:50 دقیقه را پیدا کنید و نمودار و ساعت‌ها را کامل کنید.

image 166

3- دانش آموزان پس از مدّتی بازی کردن در پارک از آنجا خارج شدند و 20 دقیقه پیاده روی کردند تا ساعت 11:10 به مسجد رسیدند. آنها چه ساعتی از پارک خارج شده‌اند؟

جواب فعالیت صفحه 86 ریاضی چهارم

4- حالا شما 40 دقیقه قبل از ساعت 9:30 را پیدا کنید.

image 164