در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 86 قرآن هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 86 قرآن هشتم

فعالیت اوّل

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

خارج می‌شود، می‌داند، نازل می‌شود

ردیفکلمهمعناردیفکلمهمعنا
1یَعلَمُمی‌داند2یَلِجُفرو می‌رود
3یَخرُجُخارج می‌شود4یَنزِلُنازل می‌شود
5یَعرُجُبالا می‌رود6یولِجُداخل می‌کند

فعالیت دوم

معنای این ترکیب‌ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1- یَعلَمُ ما یَلِجُ فِی الاَرضِ: می‌داند آنچه فرو می‌رود در زمین.

2- وَ ما یَخرُجُ مِنها: و آنچه خارج می‌شود از آن.

3- وَ ما یَنزِلُ مِنَ السَّماءِ: و آنچه نازل می‌شود از آسمان.

4- وَ ما یَعرُجُ فیها: و آنچه بالا می‌رود در آن.

5- یولِجُ الَّیل فِی النَّهارِ: داخل می‌کند شب را در روز

6- وَ یولِجُ النَّهارَ فِی الَّیلِ: داخل می‌کند روز را در شب.

برچسب شده در: