در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 88 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 88 ریاضی ششم

1- کارهای یک هفته‌ی اخیر خود را مرور کنید. دو مورد از مواردی را که نیاز به دانستن اندازه‌ای داشتید، بنویسید و با هم گروهی‌هایتان مطرح کنید.
2- بعضی از مواردی که اندازه گیری آن را قبلاً یاد گرفته‌ایم، در جدول سمت راست آمده است.

الف) واحدهای مربوط به هر کدام را از کادر زیر انتخاب کنید و از کوچک به بزرگ در جدول در جای مناسب بنویسید.

روزکیلوگرمسانتی‌متر مربّع
متردقیقهدرجه
گرممیلی‌لیترکیلومتر
ثانیهمتر مربّعلیتر
سانتی‌مترسانتی‌متر مکعّبمیلی‌متر
متر مکعّبساعتکیلومتر مربّع
 واحد (از کوچک به بزرگ)
طولمیلی‌متر – سانتی‌متر – کیلومتر
زمانثانیه – دقیقه – ساعت – روز
سطحسانتی‌متر مربّع – متر مربّع – کیلومتر مربّع
جرمگرم – کیلوگرم
زاویهدرجه
حجممیلی لیتر (سانتی متر مکعّب) لیتر  متر مکعّب
جواب فعالیت صفحه 88 ریاضی ششم

ب) هریک از تصویرهای زیر به کدام یک از موارد جدول اشاره می‌کند؟ مانند نمونه زیر آن بنویسید.
پ) شما هم برای هر مورد مثالی متفاوت بزنید.

جواب فعالیت صفحه 88 ریاضی ششم

برچسب شده در: