در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 88 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 88 ریاضی نهم

1- به تساوی‌های زیر دقت کنید. توضیح دهید عبارت سمت راست چگونه به دست آمده است؟
بین جواب و عبارت سمت چپ چه ارتباطی وجود دارد؟

image 71

در مثال (الف) هر دو عامل ضرب دارای یک عبارت مشترک x و عبارت‌های غیر مشترک 2 و 5 هستند. جواب برابر است با مربع عبارت مشترک + حاصلضرب مجموع عبارت‌های غیرمشترک در عبارت مشترک + حاصلضرب عبارت‌های غیرمشترک

با توجه به عبارات بالا تساوی زیر را کامل کنید.

image 73

اتحاد به دست آمده را اتحاد جملۀ مشترک می‌نامند.

2- با توجه به فعالیت 1 اگر طرف راست عبارت بالا را داشته باشیم و بخواهیم آن را به حاصل ضرب دو عبارت تجزیه کنیم، اعداد a و b را چگونه تشخیص دهیم؟

image 72

3– تجزیهٔ عبارت x2+10x−24 را چهار نفر از دانش آموزان به کمک اتحاد جملهٔ مشترک به چهار صورت زیر انجام داده‌اند. کدام یک درست و کدام یک نادرست است؛ چرا

برچسب شده در: