در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 88 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 88 ریاضی هشتم

1- در شکل روبه رو، مثلث‌های الف، ب، ج و د از انتقال، تقارن یا دوران مثلث قرمز به دست آمده‌اند و با آن هم نهشت‌اند. مانند نمونه مشخص کنید از کدام یک تبدیل‌های انتقال، تقارن یا دوران استفاده شده است.
ضلع‌ها و زاویه‌های مساوی در این پنج مثلث را با علامت گذاری روی شکل نشان دهید.

جواب فعالیت صفحه 88 ریاضی هشتم

2- این دو مثلث با یکدیگر هم نهشت‌اند:

با توجه به علامت‌های روی شکل‌ها، تساوی ضلع‌ها و زاویه‌های متناظر این دو مثلث را کامل کنید.

image 202

3- مثلث‌های XYZ و LMN با یکدیگر هم نهشت‌اند.

جواب فعالیت صفحه 88 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 88 ریاضی هشتم

می‌خواهیم ببینیم مثلث XYZ با چه تبدیل یا تبدیل‌هایی بر مثلث LMN منطبق می‌شود. راه حل دو دانش آموز در اینجا آمده است.
شما هم راه دیگری برای منطبق کردن مثلث XYZ بر مثلث LMN پیدا کنید و آن را توضیح دهید؛ سپس راه حل خود را با راه حل‌های دوستانتان مقایسه کنید. خوب است بدانید که راه حل‌های درست بی‌شماری برای این مسئله وجود دارد.

راه حل محمد: دوران حول نقطه O به اندازه 180 درجه

نقطه Z با دوران 180 درجه روی نقطه ما قرار می گیرد.

راه حل حامد: ترکیب دو تبدیل

1- دوران مثلث xyz حول نقطه x به اندازه 180 درجه

2- انتقال با بردار NN

برچسب شده در: